1-) Kişisel verilerin işlenmesine dair sözleşme ve aydınlatıcı metin, papeleks.comm ile site kullanıcıları arasında tanzim edilmiştir. İlgili sözleşme (herhangi bir kullanıcının ne zaman üye olduğuna bakılmaksızın), gerek üyelik ve gerekse kullanım sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası niteliğini taşımaktadır.

2-) Papeleks, kişisel verilerin işlenmesi kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası dahilinde uymak zorunda olduğu hükümler kapsamında bütün kişisel verileri işlemektedir.

3-) Kişisel verilerin işlenmesi; bahsedilen verilerin kısmen veya bütünüyle depolanması, güncellenmesi, değiştirilmesi, beyan edilmesi, devralınması veya kullanımının önlenmesi gibi datalar üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

4-) Kişisel veri sahibi olarak hakkınızla ilgili taleplerinizi Papeleks’e ileterek, talebinize ilişkin işlemlerin ücretsiz şekilde sonuçlandırılmasını sağlayabilirsiniz. Buna karşın bahsettiğimiz işlem ayrıca bir maliyet gerektirirse, bu ücreti alma hakkı Papeleks’e aittir.

Kişisel veri sahiplerinin talep edebileceği haklar ise şunlardır:

Kişisel verilerle ilgili bilgi alma, verilerin işlenme amacını ve bu amaca uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını sorgulama, verilerin yurt içi ve yurt dışında aktarıldığı üçüncü şahısları öğrenme, olası bir hata durumunda ilgili hatanın giderilmesini talep etme, verilerin işlenmesi için gerekli olan unsurların ortadan kalkması halinde bu verilerin yok edilmesini veya silinmesini isteme, otomatik sistemler tarafından yapılan analizler sonucunda aleyhte bir durum ortaya çıkarsa itirazda bulunma, kanunlara aykırı bir şekilde işlenmesi nedeniyle zarara uğranması halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

5-) Kişisel veri sahiplerinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkı da mevcuttur. Dolayısıyla Papeleks, KVK Kanunu ve Anayasa’nın 11. Maddelerine uygun olarak veri sahipleri tarafından bilgi talebinde bulunulursa, gereken bilgilendirmeyi yapmaktadır.

Bu kapsamda kişisel veri sahiplerine verilerin hangi amaçla işlendiği, ne amaçla ve kimlere aktarıldığı, veri toplama yöntemi ve veri sahibinin haklarıyla ilgili aydınlatma yapılmaktadır. Papeleks’te bulunan kullanım sözleşmesini onaylayan ve sitede hesap oluşturan bütün kullanıcılar, ilgili aydınlatmanın yapıldığını kabul etmiş sayılırlar.

6-) Papeleks, ilgili kanunun 12. maddesine uygun olarak veri güvenliğini sağlamak amacıyla gereken özen ve dikkati göstermektedir. Ayrıca şu hususlarla ilgili gereken tedbirleri de almaktadır:

  • Bahsedilen verilerin hukuk dışı işlenmesinin önlenmesi
  • Kişisel verilere kanunlara aykırı olarak erişim sağlanmasının önlenmesi
  • Kişisel verilerin korunmasını sağlamak
  • Gereken güvenlik seviyesini temin etmek ve bunun için her türlü idari/teknik tedbirleri almak.

7-) Papeleks, kişisel verilerinizi ilgili kanunda bulunan hükümlere aykırı olarak bir başkasına açıklayamaz ve bu verileri amacı dışında kullanamaz. İşlenen kişisel veriler yasal olmayan yollarla üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilir ise, Papeleks bu durumu en kısa zamanda yetkililere bildirir.

8-) Papeleks, bahse konu verilerin işlenmesinde dürüstlük ve hakkaniyet kuralına uygun olarak hareket eder.

9-) Papeleks, veri sahiplerinin temel hak ve kendi menfaatlerini göz önünde bulundurarak işlediği verilerin güncel ve doğru olmasını sağlar. Ayrıca Papeleks, veri işleme amacını açık ve net şekilde belirlemektedir. Bu doğrultuda ilgili veriler, sunulan hizmetler ve yasal sorumluluklar ile sınırlı olarak işlenir. Verilerin ne amaçla işleneceği, veri işleme faaliyeti başlamadan evvel ortaya konulur.

10-) Papeleks, verilerinizi belirli amaçlar dahilinde işlemekte ve bu amaçların gerçekleştirilmesi ile alakalı olmayan verileri işlemekten kaçınmaktadır.

11-) Verilerin muhafaza edilmesi, Anayasa’da düzenlenen bir haktır. Yasalar gereğince, kişisel veriler sadece kanunun öngördüğü hallerde ve kişinin onayıyla işlenebilir. Bu doğrultuda Papeleks, kişisel verilerinizi sadece yasalar tarafından öngörülen hallerde ve onayınızla işler. Papeleks’te hesap oluşturan tüm üyeler, kişisel verilerin işlenmesi ve kullanım sözleşmesine dair bilgi metnini okuyarak kabul ettiğini beyan etmiş sayılır. Ayrıca Papeleks üyeleri, verilerin işlenmesiyle ilgili bütün şikayet, talep ve itiraz haklarından feragat etmiş sayılmaktadır.

Kişisel veri sahiplerinin onay vermesi haricinde, aşağıda belirtilen diğer şartların varlığı halinde de bu veriler işlenebilir.

Fiili imkanların yetersizliği nedeniyle açık rızanın alınamaması, yasalarda açık şekilde öngörülmesi, sözleşme ifası veya kurulması ile doğrudan ilişkili olması, veri sahiplerinin bu verileri aleni hale getirmesi, hukuksal sorumluluk, veri işlemenin herhangi bir hakkın korunması için mecburi olması, Papeleks’in meşru menfaatleri açısından veri işlemenin gerekliliği.

12-) Özel nitelikli veri olarak belirlenen unsurlar şunlardır (kişisel verilerin korunması kanununa göre): köken, din, ırk, siyasi düşünce, kılık-kıyafet, herhangi bir sendika veya vakıf üyeliği, genetik, biyometrik ve güvenlik tedbirleri ile ilgili veriler, cinsel yaşam.

Papeleks, özel nitelikli kişisel verileri KVK Kurulu’nun belirleyeceği gerekli önlemlerin sağlanması koşuluyla işler ve konuyla ilgili azami hassasiyeti gösterir.

13-) KVK ve diğer kanun hükümlerine uygun bir şekilde işlenmesine karşın, bu işleyişi gerektiren nedenlerin ortadan kalması durumunda; bahse konu veriler ilgili şahsın talebi üzerine silinir ya da anonim bir hale dönüştürülür. Papeleks, kişisel verilerinizi sadece uymakla sorumlu olduğu mevzuatta belirtildiği şekilde veya kanunlara uygun olan süre zarfında saklama hakkına sahiptir.

14-) Papeleks, verilerin yurt içi ve yurt dışı paylaşımı konusunda gereken dikkat ve özeni göstermekte, bu doğrultuda mevcut düzenlemelere uygun bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir.

15-) Papeleks, KVK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak aşağıda belirtilen unsurlara uygun şekilde hareket edeceğini beyan eder:

A- Papeleks ile aranızda bulunan ilişki doğrultusunda sağlanabilecek ve gerçek kişilerin kimliğini belirli kılan, kültürel, psikolojik veya sosyal benliği tanımlayan bir ya da birden çok unsura, ad-soyadı, cinsiyet, vergi-kimlik numarası, yaş, meslek, dini, genetik, ailevi ya da siyasi bilgilerin ve bunlarla sınırlı olmayan bütün verilerin “kişisel veri” olduğu “gizli bilgi” olarak kabul edilir.

B- Papeleks, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 4721 sayılı Medeni Kanun, 5237 sayılı Ceza Kanunu, 6698 sayılı KVK Kanunu ve yürürlükte bulunan mevzuat ile korumaya alınmış verilerin muhafazası konusunda her türlü çabayı göstermek ve kanuni sorumluluklarını yerine getirmekle mükelleftir.

İlgili merci, yargı makamları veya kuruluşların söz konusu verileri talep etmesi durumunda, bu verilerin paylaşımının yasal bir mecburiyet olduğu, dolayısıyla böyle bir paylaşımın hukuki gereklilik olduğu, bahse konu sözleşmenin taraflarınca kabul ve beyan edilir.

C- Papeleks’e aktarılan kişisel verilerin sahibi olduğu bireylere karşı yasalar kapsamındaki gereken aydınlatma mükellefiyetinin yerine getirilmesi ve ilgili sözleşmede bulunan hükümler gizli tutulmak koşuluyla veri aktarımı ile ilgili tüm sorumluluk Papeleks’e aittir. Kişisel verilerin aktarılması, ancak aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlara (yasal sınırlamalar ve hukuki zorunluluklar sebebiyle) yapılabilir:

Verilerin yasal olarak aktarılmasını gerektiren resmi veya idari kurumlar, faaliyetleri sürdürmek üzere dışarıdan hizmet sağlanan üçüncü taraflar, program ortağı olan veya iş birliği yapılan kurum-kuruluş, yine iş birliği yapılan yurt içi-yurt dışı kuruluş, destek ve danışmanlık alınan uluslar arası kurum veya kuruluşlar, çağrı merkezi ve güvenlik merkezi gibi alanlarda destek sağlanan üçüncü kişiler, bağımsız olarak destek hizmeti alınan kurumlar.

Kişisel veriler, Papeleks tarafından gereken güvenlik tedbirlerinin alınması amacıyla yurt içi veya yurt dışında yer alan arşivleme, depolama ya da bilişim teknolojileri desteğinin alındığı sunucular, hosting firmaları, program ve diğer elektronik ortamlara aktarılarak işlenebilir ve saklanabilir. Papeleks kullanıcıları bütün bu işlemlere onay vermiş sayılır. Bu doğrultuda gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle Papeleks herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

16-) Papeleks üyeleri, siteye kayıt olduklarında kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili aydınlatıcı metin ve sözleşmenin bütün madde ve detaylarını okuyarak anladığını, ayrıca sözleşmeye ait tüm içeriği ve hükümleri onayladığını beyan eder.